Nieuwsbrief februari 2023

Presentatie onderzoeksproject congestie: woensdag 29 maart

De afgelopen maanden hebben circa 70 bedrijven, gevestigd op Industrieterrein Molletjesveer/Noorderveld, meegedaan aan het onderzoek gericht op de mogelijkheden om te komen tot een lokaal energieplatform, ook wel SmartGrid genoemd.
Het bestuur van SAENZ heeft recent kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door Aug.e.

Graag nodigen wij nu alle leden uit voor een presentatie van Aug.e waarin de bevindingen worden toegelicht. Voor het mogelijke vervolgtraject is het van groot belang dat u aanwezig bent bij deze presentatie. Het kan het startpunt zijn van een unieke oplossing die met veel belangstelling wordt gevolgd door Liander, Gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland.

Waar en wanneer: Floris Groep op woensdag 29 maart om 15:30 uur

Meldt u zich alvast aan via info@saenz.nu. U zult ook een uitnodiging ontvangen via een agendaverzoek. 

 

Nieuwe leden binnen de werkgroep Inkoop

Tijdens de ALV is uitgebreid stilgestaan bij de totstandkoming van het nieuwe energiecontract. Het jaar 2023 is nog maar net begonnen, maar we realiseren ons dat het, gezien de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt, noodzakelijk is om ons nu al te oriënteren op het contract voor 2024!

Rond het afsluiten van een mogelijk nieuw contract komen meerdere aspecten aan de orde. Dat is een hele andere situatie dan energiecontracten uit het verleden. In de toekomstige contracten zullen de conclusies uit het onderzoeksrapport vanuit het project ‘Aug.e/DOEN’ moeten worden meegenomen.

Het is van groot belang dat onze leden nadrukkelijk betrokken worden bij alles wat op dit moment speelt in de energiemarkt. Onze werkgroep Inkoop hebben we, na onze laatste oproep tijdens de ALV, kunnen uitbreiden met Nikki Visser (Hiltex) en Barry Hempenius (VTS).

De werkgroep Inkoop bestaat nu uit de volgende leden:

 • Nikki Visser (Hiltex)
 • Barry Hempenius (VTS)
 • Ad Knijnenberg (Collect Services)
 • Michel van Wijngaarden (Van Wijngaarden BV)
 • Jack van Duijvenbode (voorzitter SAENZ)
 • Johan Karregat (penningmeester SAENZ/Van der Gragt)

 

Subsidie voor aanschaf laadpalen en PV-panelen

Voor bedrijven gevestigd op industrieterreinen Molletjesveer/Noorderveld, Achtersluispolder en Westerspoor is er in 2023 weer een subsidieregeling beschikbaar met bemiddeling van SAENZ.
De regeling is bijna gelijk aan die van 2022. Dus als u het voornemen heeft om te investeren in zonnepanelen en/of laadpalen, meldt u zich dan bij ons. Nieuw is dat u ook subsidie voor de plaatsing van batterijen kunt aanvragen.

Per zonnepaneel kunt u via SAENZ een bedrag van  € 50,- gesubsidieerd krijgen. Voor wat betreft laadpalen gaat het om een bedrag van € 300,-  per laadpunt. De subsidie voor het plaatsen van opslagbatterijen bedraagt
€ 200,- per kWh geplaatste capaciteit. Per maatregel zijn maximum subsidiebedragen vastgesteld.
De spelregels zijn bijna gelijk aan die van voorgaande jaren. Het totaal beschikbare subsidiebedrag is per bedrijventerrein vastgesteld op
€ 50.000,-. Dat betekent “wie het eerst komt…”
Let wel: de opdracht aan uw leverancier mag niet ondertekend en bevoorschot zijn vóór 1-2-2023.

Informatie en aanmelding via info@saenz.nl

 

Collectief aanschaffen laadpalen via Kenter?

In deze nieuwsbrief wordt gesproken over de mogelijkheid om subsidieaanvragen in te dienen bij de aanschaf van laadpalen.
Laadpalen spelen in de toekomst een belangrijke rol om efficiënt om  te gaan met energieopslag. Dit thema komt uitgebreid aan de orde tijdens de presentatie van Aug.e op woensdag 29 maart.

In dit kader is het van belang dat de laadpalen aan bepaalde specificaties moeten voldoen. Daarnaast moet de laadinfrastructuur in onze regio verder worden uitgebreid om aan de toekomstige vraag te voldoen. In onze regio is daar de organisatie MRA-E mee belast.
Nu bestaat de mogelijkheid om via de MRA-E, in samenwerking met Kenter, een collectieve inkoopafspraak te maken. Het kan zijn dat u daarvoor wordt benaderd.Vanuit SAENZ willen wij graag dat onze lokale installatiebedrijven waar u mogelijk zaken mee doet, niet gepasseerd worden. Tenslotte staat SAENZ voor het stimuleren van lokaal ondernemerschap.
Wat ons betreft worden deze installatiebedrijven betrokken bij de installatie van de mogelijk gekozen palen via Kenter.

Nieuwsbrief  26-11-2021

Energieprijzen stijgen naar recordhoogte

Maar niet voor de leden van SAENZ

De kranten staan er vol van. De energietarieven zijn enorm gestegen. Gevolg hiervan is dat ook andere, hieraan gerelateerde producten, in prijs zullen stijgen.
Als lid van SAENZ heeft u daar gelukkig geen last van. De werkgroep ‘Inkoop’ heeft voor onze leden al in 2020 een collectief inkoopcontract afgesloten bij Eneco voor de jaar 2021 en  2022. Deze tarieven liggen ver onder de huidige marktprijzen.

Op de website staan de tarieven voor 2022 vermeld. Tijdens onze ALV op 15 december zal hierop nader worden ingegaan.
U kunt onze organisatie extra helpen (en daarmee ook uzelf) door uw collega-ondernemers op ons bedrijventerrein te wijzen op dit voordeel. Hoe meer leden, hoe meer draagvlak, hoe meer wij onze leden verder kunnen ondersteunen bij duurzaamheidsvraagstukken!

Electiciteitsnetwerk op slot

Ongetwijfeld heeft u  berichtgeving hierover in de kranten gelezen. Wellicht denkt u, dat probleem gaat aan mijn deur voorbij, maar helaas ligt de feitelijke situatie voor ons allemaal toch anders.
De druk op ons elektranetwerk is enorm toegenomen en ook nog eens veel sneller dan verwacht. De beheerder, Liander, heeft het netwerk hierop niet zo snel kunnen aanpassen. De verwachting is dat pas na 5 tot 10 jaar een verbetering te verwachten is.

Dit betekent dat op een aantal bedrijventerreinen in de Zaanstreek uitbreiding van grootverbruikers niet mogelijk is of dat bedrijven niet meer de mogelijkheid hebben hun netwerkaansluiting te vergroten.
Dit komt de economische ontwikkeling in de Zaanstreek uiteraard niet ten goede.

Op het Noorderveld en Molletjesveer hebben we nog wat overcapaciteit, maar ook die loopt snel terug.

Met medewerking van SAENZ hebben verschillende bedrijven al geïnvesteerd in lokale opwek. Dit betekent echter niet dat het probleem ons niet zal raken.
Om die reden heeft SAENZ met ondersteuning vanuit de provincie Noord-Holland een onderzoek laten uitvoeren door universitaire studenten, om een Lokaal Energie Platform (lokale opwek combineren met lokaal verbruik) te realiseren op het bedrijventerrein. Daarbij is de mogelijkheid meegenomen de voormalige Meneba silo’s hiervoor in te zetten.

Tijdens de ALV van 15 december zullen wij de uitkomsten hiervan met u delen en zullen we u voorstellen doen om hieraan een vervolg te geven.

Wij menen dat dit onderwerp voor de toekomstbestendigheid van uw bedrijfsvoering enorm belangrijk is en gaan er daarom vanuit dat u de moeite zult nemen de ALV bij te wonen.

Nieuwe subsidieregeling via SAENZ voor 2022 in de maak

SAENZ heeft in samenwerking met de Gemeente Zaanstad bij de provincie Noord-Holland weer een subsidieaanvraag ingediend voor 2022 om bedrijven te stimuleren te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. De verwachting is dat in december de provincie Noord-Holland hierover een besluit neemt.

Recent hebben we een subsidieronde wederom succesvol afgerond. Circa 15 bedrijven hebben via deze regeling zon 1800 PV panelen en een tiental laadpalen geplaatst. In totaliteit wordt daarvoor € 50.000,- subsidie aan de betreffende bedrijven uitgekeerd.
Voor 2022 staat eenzelfde regeling in de planning. Via SAENZ ontvangt u dan per paneel of laadpaal een nog nader te bepalen bedrag.

Let op: de subsidie kan en mag alleen worden gegeven als er nog geen getekende opdracht is. Een offerte aanvragen mag wel, maar wacht nog even met het ondertekenen van de opdracht.

Als u de overweging heeft om te investeren in één van de genoemde objecten, meldt u zich dan tijdig aan bij SAENZ (info@saenz.nu). OP=OP geldt ook voor deze regeling. Er wordt voor onderstaande bedrijventerreinen door de provincie in 2022 onderstaande bedragen voor duurzaamheidsmaatregelen ter beschikking gesteld:

 • € 50.000,- voor Noorderveld/Molletjesveer
 • € 50.000,- voor Westerspoor
 • € 50.000,- voor Zuiderhout
 • € 50.000,- Achtersluispolder 

Nieuwsbrief 15-4-2021

Contributiefacturatie (Afrekening 2020 en voorschot 2021)


Langzamerhand hopen we uit de Coronacrisis te komen. Allemaal snakken we naar een drankje op een
terras. Vanzelfsprekend hopen we dat u als lid van SAENZ deze periode goed bent doorgekomen.

Voor ons blijft de timing van het versturen van de facturen  in deze periode lastig. In de eerste week van april hebben we de contributiefacturen verstuurd. Het betreft de afrekening van 2020 en het voorschot 2021.

Op de factuur staat een betaaltermijn van 14 dagen. In verband met de huidige Corona-crisis zullen we soepel omgaan met de genoemde betaaltermijn.

 

 

Onderzoeksproject SAENZ


Onze coöperatieve vereniging SAENZ staat inmiddels binnen de provincie Noord-Holland bekend om haar pragmatische aanpak naar bedrijven gericht op duurzaamheidsonderwerpen.
In dit verband heeft de provincie subsidie aan ons verstrekt om een onderzoeksproject van een jaar op het bedrijventerrein te laten uitvoeren.

In de eerste fase van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van 2 studenten, één van de VU te Amsterdam en één vanuit de Universiteit van Utrecht.

Het onderzoek richt zich op verschillende thema’s:

 • Onderzoek naar de mogelijkheid om lokaal opgewekte energie onderling met elkaar te delen, waarbij tevens het delen van energie met het te ontwikkelen wooncomplex op het voormalig Menebaterrein wordt betrokken. Het mogelijk inzetten van de silo’s wordt in het onderzoek meegenomen.
 • Onderzoek naar de meest efficiënte wijze van opslag van energie op piekbelasting op het net te reguleren.
 • Onderzoek naar een administratief platform die den onderlinge leveringen financieel reguleert.
 • Onderzoek naar de ontwikkeling van het elektrisch vervoer in de toekomst. Op welke wijze kunnen wij hier op het bedrijventerrein het meest efficiënt mee omgaan.

Dit onderzoeksproject richt zich op het bedrijventerrein Noorderveld/Molletjesveer. Het is de bedoeling dat de hieruit voortkomende ervaringen en conclusies gedeeld worden met de andere bedrijventerreinen in Zaanstad vallend onder SAENZ.

 

Wederom subsidie voor zonnepanelen en laadpalen!

Al in oktober 2020 is een subsidiebedrag van € 50.000,- ter beschikking gesteld aan bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein Noorderveld/Molletjesveer. Pas deze week is er door de gemeente Zaanstad goedkeuring gegeven aan de regelgeving.

Nu dit bekend is, zal SAENZ het gebruik van de subsidieregeling actief bevorderen en faciliteren.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, is subsidie nu ook mogelijk bij plaatsing van een laadpaal. Speelt u met de gedachte om zonnepanelen en/of een elektrische laadpaal te plaatsen, neem dan direct contact met ons op. Per zonnepaneel ontvangt u een vergoeding via SAENZ van € 50,- per paneel. Voor de plaatsing van een laadpaal ontvangt u € 300,- en voor een dubbele laadpaal € 600,-. Uiteraard gelden hiervoor weer de bekende spelregels waar we ons aan moeten houden.

Bij interesse kunt u contact opnemen met:
Milda Mooi (06-49812323)
Tom Grootjen (06-21174930)

Wilt u deze subsidieregeling ook onder de aandacht brengen van uw buren/collega-ondernemers?

Samenwerking met bedrijvenvereniging OVZZ (Zaandam-Zuid) krijgt vorm


Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van SAENZ goedkeuring gegeven aan een verdere samenwerking met bedrijvenvereniging OVZZ. Dit op dezelfde wijze als afgesproken met de bedrijvenverenigingen ABIN (Assendelft) en BVW (Wormerland). Dit betekent dat nu ook bedrijven uit Zaandam-Zuid zich kunnen aansluiten bij SAENZ.

De belangen van onze leden zijn immers hetzelfde en gezamenlijk zorgen we ervoor dat het draagvlak onder de bedrijven in Zaanstad steeds groter wordt. En dat vanuit het ondernemersperspectief. Uiteindelijk is SAENZ een coöperatieve vereniging uitsluitend van , voor en door bedrijven. 
SANEZ is tenslotte van u!

Zowel het bestuur van OVZZ, als de daarbinnen functionerende werkgroep Duurzaamheid, hebben recent een plan van aanpak vastgesteld. Dat heeft er direct al toe geleid dat 2 prominente bedrijven uit dat gebied zich bij SAENZ hebben aangesloten. Dit zijn de Rutte-Groep en Instacom Electrotech.

Uiteraard hopen we dat er meerdere bedrijven zullen volgen!

Nieuwsbrief 24-3-2020

Coronacrisis

We realiseren ons natuurlijk dat veel van onze leden ook de gevolgen van de Coronacrisis voelen. Belangrijkste is natuurlijk dat wel allemaal gezond blijven.  De medewerkers en vrijwilligers van SAENZ leven met u mee. We wensen u veel succes toe met het oplossen van de sores en de onzekerheid die deze crisis met zich mee brengt.
Laten we positief blijven en ons houden aan alle voorschriften van de overheid!

Contributie-facturatie  (afrekening 2019 en voorschot 2020)

De komende dagen ontvangt u een factuur mbt de contributie-afrekening 2019 en een factuur betreffende een voorschot op de contributie van 2020.

Op de factuur staat een betaaltermijn van 14 dagen. In verband met de huidige Corona-crisis zullen we soepel omgaan met genoemde betaaltermijn.

SDE-subsidie maart 2020

Vanuit SAENZ hebben we in de huidige subsidieronde (gestart 17 maart) weer een aantal leden kunnen ondersteunen bij het aanvragen van een zogenaamde SDE-subsidie. Deze subsidie wordt verstrekt bij het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken.

De hoogte van de te verstrekken subsidies worden door de overheid langzamerhand naar beneden bijgesteld. Het blijft echter nog altijd een aantrekkelijke regeling.

In het najaar van 2020 wordt mogelijk weer een subsidieronde open gesteld. Wij adviseren onze leden, indien u hierin geïnteresseerd bent, ons daar tijdig van op de hoogte stellen.

CO2-café 10 maart 2020

Op 10 maart jl vond bij de Floris Groep een zogenaamd CO2-café plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Green Business Club Zaanstad, met ondersteuning van onze coöperatieve vereniging SAENZ.

We waren bijzonder verheugd dat vele SAENZ-leden aanwezig waren! In een informele sfeer werden verschillende onderwerpen gepresenteerd, waarna onder genot van een hapje en een drankje de middag werd afgesloten.

Dank aan de medewerkers van Floris Groep (Maureen, Cock en Gerben) die hun locatie voor deze bijeenkomst ter beschikking hebben gesteld.

Nieuwsbrief

Aankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV) woensdag 27 november!

Op woensdag 27 november van 16.00 uur tot 17.30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van SAENZ plaats.

Marco Ekelmans is zo vriendelijk om zijn vergaderruimte voor de ALV ter beschikking te stellen. Marco is directeur van PUTkast techniek, en zijn bedrijf is gevestigd op de Witte Vlinderweg 16, 1521 PS te Wormerveer.

Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid. Daarnaast worden er tijdens deze ALV een aantal belangrijke beleidskeuzes aan u voorgelegd. Uw aanwezigheid wordt daarom bijzonder op prijs gesteld.

Wij rekenen op de aanwezigheid van al onze leden!!

Noteer alvast in uw ongetwijfeld overvolle agenda:

ALV SAENZ woensdag 27 november om 16.00 uur. 

Locatie: PUTkast techniek, Witte Vlinderweg 16 1521 PS Wormerveer.

De vergaderstukken zullen begin november aan u worden toegezonden.

U kunt zich via mail aanmelden voor deze vergadering bij Maureen Floris (email: maureenfloris@florisgroep.nl)